Úvodní text
Článek 1
Článek 2
Článek 3
Článek 4
Článek 5
Článek 6
Článek 7
Článek 8
Článek 9
Článek 10
Celý text
Kontakt

Článek 6

(1)
O děti by mělo být pečováno společně s jinými dětmi, které mají stejné vývojové potřeby. Děti by neměly být hospitalizovány na oddělení pro dospělé.

Všechny děti, bez ohledu na délku pobytu v nemocnici nebo jiném zdravotnickém zařízení a bez ohledu na svou nemoc nebo postižení, potřebují vhodné prostředí a duševní, emoční a fyzickou stimulaci odpovídající jejich věku a zdravotnímu stavu. Tato opatření pomáhají mírnit úzkost a vnášet prvky normality do abnormální situace.

Společná péče o děti, jež mají shodné vývojové potřeby, zahrnuje zejména následující oblasti a témata; není ovšem omezena jen na ně:

  • odpočinek;

  • zábava;

  • skupinové nebo jiné podobné aktivity;

  • zábava a společné aktivity pro skupiny dětí různého věku;

  • oddělené místnosti a oddělené činnosti s ohledem na věk a pohlaví dětí – pokud dítě nebo jeho rodiče takové uspořádání preferují;

  • zvláštní úsilí je třeba věnovat zajištění odděleného ubytování pro adolescenty;

  • ochranná opatření pro děti se specifickými chorobami či druhy postižení.

Děti by v celém průběhu péče měly být chráněny před prožitky, které je rozrušují.

Je třeba se vyvarovat všech forem diskriminace.

Specifické potřeby adolescentů by měly být zohledněny zajištěním odděleného ubytování a adekvátního zázemí pro trávení volného času.

Pečovat o děti na odděleních, kde jsou současně léčeni dospělí pacienti, je zcela nepřijatelné. To znamená, že:

  • by děti neměly být přijímány na oddělení pro dospělé a že by na těchto odděleních neměla být poskytována péče dětem;

  • by dospělí neměli být přijímáni na dětská oddělení a že by na dětských odděleních neměla být poskytována péče dospělým. Přijímání dospělých pacientů s mentálním onemocněním na dětská oddělení může být pro děti zdrojem rozrušení a ve vztahu k dospělému pacientovi je neuctivé;

  • že by jasně oddělené prostory pro péči o děti a dospělé měly být k dispozici i na takových pracovištích, jako jsou nemocniční příjmy, pohotovosti, chirurgická oddělení včetně pooperačních pokojů, ambulance a denní stacionáře; totéž se týká i vyšetřoven a ošetřoven.

(2)
Pro návštěvy na dětských odděleních by neměla platit žádná věková omezení.

Omezování návštěvních hodin pro sourozence a kamarády by se nemělo řídit věkem návštěvníka, ale mělo by vycházet výhradně z aktuálního stavu nemocného dítěte a ze zdravotního stavu těch, kdo k němu na návštěvu přicházejí.

O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2008-23 Nadační fond Klíček