Úvodní text
Článek 1
Článek 2
Článek 3
Článek 4
Článek 5
Článek 6
Článek 7
Článek 8
Článek 9
Článek 10
Celý text
Kontakt

Co je EACH?

European Association for Children in Hospital (EACH),
tedy Evropská asociace na podporu dětí v nemocnici, zastřešuje práci organizací, které se snaží zlepšovat životní podmínky dětí v situacích, jež nějak souvisejí s hospitalizací.

V současné době má EACH 19 řádných členů ze 17 evropských zemí a Japonska, náš Nadační fond Klíček se v září 2008 stal prvním plnoprávným členem ze zemí bývalého socialistického tábora.

Bližší informace o asociaci EACH je možné nalézt na webových stránkách
www.each-for-sick-children.org.

Co je EACH Charter?

Charta EACH (Charta práv hospitalizovaných dětí), byla přijata v roce 1988 v holandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v souvislosti s hospitalizací – a to jak před svým pobytem v nemocnici, tak v jeho průběhu a po jeho skončení.

K jednotlivým článkům tohoto dokumentu byly později přidány doplňující komentáře, jejichž účelem je usnadnit zavádění Charty do praxe. Komentáře vytvořili autoři původního textu Charty z roku 1988 a poprvé je představili na 7. konferenci EACH, pořádané v roce 2001 v Bruselu. Všech 18 tehdejších členů Asociace poté komentáře schválilo jako nedílnou součást textu Charty. V roce 2015, na jednání výkonného výboru EACH ve Stockholmu, došlo k první systematické revizi textu anotací – aktualizované znění Charty pak bylo zveřejněno v roce 2016.

Chartu EACH (a komentář k ní) je třeba chápat v následujících souvislostech:

  • Veškerá práva zmiňovaná v textu Charty, a stejně tak veškerá opatření a kroky, které jsou z Charty vyvozovány, musejí především vždy být v nejlepším zájmu dítěte a musejí zvyšovat kvalitu jeho života a prožívání.

  • Práva zmiňovaná v textu Charty se týkají všech nemocných dětí, bez ohledu na jejich diagnózu, věk či druh postižení, na jejich původ a sociální či kulturní zázemí, a rovněž bez ohledu na to, jaký je konkrétní důvod k poskytování zdravotnické péče, jaké jsou její formy a kde k jejímu poskytování dochází – ať už jde o péči ambulantní či lůžkovou.

  • Charta EACH je v souladu s příslušnými závaznými právy, zaručenými Úmluvou o právech dítěte OSN, a za dítě považuje lidskou bytost od narození do 18 let věku.

Ilustrace, které Chartu EACH doprovázejí, jsou intelektuálním vlastnictvím autora, francouzského kreslíře Pefa, který je dal členům EACH k dispozici prostřednictvím francouzské organizace Apache France. Kresby tedy mohou používat pouze členské organizace EACH a pouze v souvislosti s Chartou EACH, navíc pochopitelně s odkazem na autora; jiné využití kreseb povoleno není.

Jaké jsou principy "FAMILY-CENTRED CARE",
tedy péče soustředěné na celou rodinu?

Family-centred care (FCC), tedy péče, která na dětského pacienta pohlíží v kontextu jeho rodiny, v kontextu jeho nejintimnějších sociálních vazeb, s naplňováním jednotlivých článků Charty velmi úzce souvisí a bývá také v souvislosti s nimi velmi často zmiňována.

Proto zde přinášíme podrobnější informace o principech této péče.

O nadačním fondu Klíček | Kontakt | Webmaster
Copyright © 2008-23 Nadační fond Klíček