[mapa krajů] [seznam nemocnic]

Datum vyplnění dotazníku: 21.1.2008
Nemocnice: Nemocnice Valašské Meziříčí a.s.
Oddělení: Dětské
Adresa: U Nemocnice 980, 757  42  Valašské Meziříčí
Telefon: 571 758 111 (ústředna)
Mobilní telefon: 0
E-mail: marie.fabikova@valmez.cz
WWW:www.nemvalmez.cz
Věkové rozmezí pacientů: 0
Kolik má oddělení lůžek pro děti? 21
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? 8
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Ano.
Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Každý den doba návštěv 8-12 a 14-18 hod.
Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Ano.
Kde se návštěvy většinou odehrávají? Na pokoji, v jídelně a herně.
Mohou na pokoj dítěte? Ano.
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců? 0
Pokud ano, jaké? 0
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? Ano.
Může dítěti někdo zatelefonovat na oddělení? Ano.
Jak je postaráno o volný čas dítěte? O volný čas dítěte se v dopoledních hodinách starají 2 speciální pedagogové / herní terapie.
Seznamuje někdo dítě s tím, co ho v nemocnici čeká?
(průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.)
Ano, lékaři i sestry.
Kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup přijatý a nepřijatý rodič? Přijatý rodič nepřetržitě, nepřijatý rodič v době návštěv, případně dle domluvy.
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? Ano.
Mohou být rodiče s dítětem v den operace – před operací i po ní? Ano.
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat sestru? Telefonem.
Kde je přijatý rodič ubytován? Rodič je ubytován na pokoji s dítětem.
Kolik za co platí? Rodiče jsou do 6 let s dítětem na pokoji. Za den pobytu uhradí 60,- Kč stejně jako dětský pacient. Doprovod u dětí nad 6 let hradí 140,- Kč pobyt a 150,- Kč plnou penzi.
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří se rozhodnout s dítětem zůstat? Pokud je volná kapacita lůžek, přijímá se každý rodič, který o to projeví zájem. Stravovat se mohou v nemocničním bufetu.
Mají rodiče možnost uvařit si na oddělení čaj nebo kávu? K dispozici je plně funkční kuchyňka pro rodiče (rychlovarná konvice, lednice, mikrovlná trouba, dřez).
Vyplnil(a)(jméno, funkce) Marie Fabíková – staniční sestra
Poznámka:
(sem, prosím, napište všechno, co byste rádi do dotazníku doplnili)
Oddělení je nově vybudované a přizpůsobené k hospitalizaci dětí i v doprovodu rodičů. Na oddělení je v provozu škola při nemocnici. Charakteristika školy: Jedná se o detašované pracoviště ZŠ a MŠ Křižná, Valašské Meziříčí. Obě zařízení MŠ i ZŠ využívají prostor Dětského oddělení Nemocnice a.s. ve Valašském Meziříčí ke své činnosti. Základní a Mateřské školy při zdravotnických zařízeních jsou určeny pro pacienty ve věku povinné školní docházky. Poskytují výchovně vzdělávací péči žákům všech typů ZŠ (vyhláška MŠMT ČR č. 127/1997 Sb.). Obě školy působí v oblasti: • Preventivní - spolupráce s kmenovou školou, pediatry a dalšími zdravotníky, kontakt s dětmi již před nástupem do zdravotnického zařízení. • Výchovně vzdělávací - řízení práce s žákem po dobu pobytu v léčebném zařízení i po něm. • Poradenské - informace o průběhu výuky a výsledcích žáků. • Spolupráce s rodinou - změna koncepce zdravotní péče (denní návštěvy, pobyt rodičů v nemocnici) umožňuje užší spolupráci s rodinou dítěte. • Materiální - zajišťují speciální pomůcky a vybavení, které odpovídá druhu léčebného zařízení a potřebám vzdělávaných žáků. V koordinaci se zdravotnickým zařízením vytvářejí vhodné podmínky pro výuku a výchovu hospitalizovaných žáků. • Metodické - výuka podle vzdělávacího programu kmenové školy. S ohledem na schopnosti, aktuální zdravotní stav a délku pobytu v zařízení. Proces výchovy a vzdělání nemocných a zdravotně oslabených dětí vyžaduje speciální metody výuky a pomůcky, vhodný výběr objemu učiva a individuální přístup pedagogů k žákovi. Předpokladem správného působení na žáka je včasná pedagogická diagnostika a informace o prognóze délky pobytu žáka v léčebném zařízení. Míru a formu zátěže školní prací doporučí lékař na základě žákova aktuálního zdravotního stavu. Učební plán žáka je individuální. Navazuje na výchovně vzdělávací program kmenové školy a respektuje všechna zdravotní hlediska. Je přizpůsoben typu zdravotnického zařízení, při kterém je škola zřízena. Obsahuje varianty pro krátkodobý i dlouhodobý pobyt. Při hodnocení a klasifikaci se uplatňuje individuální přístup k žákovi (vliv obtížné zdravotní situace a stresující okolnosti). Organizace procesu je koordinována s provozem zdravotnického zařízení. Osobní záznam je odesílán do kmenové školy, je - li pobyt žáka delší než 14 dní. Pomůcky a učební potřeby závisí na finančních možnostech a na prostoru pro výuku. Většina běžně používaných pomůcek ve škole se zde nedá využít (promítání filmů, meotar, tabule...). Jsou využívány různé druhy učebnic a sešitů, pracovní listy, počítačové výukové programy aj. Spolupráce pedagogů a zdravotníků má na některých, dříve vybudovaných, léčebných ústavech už svou tradici. Na dětských odděleních při nemocnicích se teprve utváří. Hlavním úkolem nemocniční péče je vrátit nemocnému zdraví. V posledních letech se mění přístup k dětem v nemocnici i k jejich rodičům. Rodiče už nejsou trpěnou návštěvou, ale většinou ceněným doprovodem. Prostory v nemocnici dávají možnost hry i rozptýlení dětem a jejich blízkým. Pro pacienty vyžadující intenzivní péči jsou k dispozici 3 lůžka intenzivní péče, vybavená špičkovou monitorovací a infúzní technikou. Při oddělení funguje také ordinace dětské alergologie a dětské gastroenterologie. Spolupráce probíhá s místními ambulancemi dětské kardiologie, nefrologie, endokrinologie, neurologie a s krajskými ambulancemi dětské revmatologie a hematologie. Pro region zajišťuje lékařskou službu první pomoci a to i přesto, že kraj s centrem LSPP pro děti ve Valašském Meziříčí nepočítá a nezřizuje jej. Úplnost a velikost školy: Vybavenost školy: V nově vybudovaném dětském oddělení bylo počítáno s 2 hernami, které jsou určeny pro hospitalizované děti. Malá herna slouží spíše pro děti hospitalizované společně se svými rodiči. Velká herna je zároveň i jídelnou. Prostor je členěn na 3 části: - studijní – zde je umístěn počítač, velká HI-FI věž s gramofonem, volně přístupná dětská knihovna - herní – volně přístupné stavebnice a hračky - stravovací – jídelní stoly Zabudované pracovní stoly splňují hygienické normy pro oba typy škol. V herně je umyvadlo. Na pokojích určených k hospitalizaci dětí bez doprovodu jsou zapojeny TV, které slouží k sledování výukových programů a k vyplnění volného času v odpoledních hodinách. V roce 2001 byl v prostorách velké herny zřízen Ergoterapeutický koutek za finanční podpory Nadačního fondu Mosty naděje. Hospitalizované děti mohou využívat hygienická zařízení umístěná na každém pokoji. Pedagogům je vyčleněna místnost, která slouží jako kabinet. Charakteristika pedagogického sboru: Na ZŠ i MŠ je 100% aprobovanost. Učitelka MŠ má vzdělání pro MŠ, učitelství pro 1. stupeň ZŠ, je také speciální pedagog. Učitelka pro ZŠ má vzdělání v oborech: speciální pedagogika, pedagogika volného času, výtvarná výchova, učitelství zeměpisu pro 2. a 3. stupeň škol, výchovný poradce. Dlouhodobé projekty: Během školního roku jsou zařazeny rozličné zábavné akce a soutěživé hry. Mikulášská a Vánoční nadílka, Dopoledne s veselými zdravotnickými klauny, pěvecké, výtvarné a vědomostní soutěže apod. Společná práce na výzdobě oddělení a přilehlých částí je hodnocena velmi pozitivně ze stran zdravotnického personálu i rodičů dětí. Jedná se především o výzdobu pokojů a volných prostranství oddělení – malba zvířat nadměrných velikostí, velkoplošné obrazy i drobné dekorace apod. Snaha k propojení dětí z MŠ a ZŠ při výuce, hrách i tvoření. Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty: Ve školním zařízení tohoto typu je nutná spolupráce především se zdravotnickým personálem, rodiči hospitalizovaných dětí a kmenovými školami. Spolupracujeme s nadačními fondy, které nás podporují z finanční stránky (Mosty naděje), a také v kulturně zábavné oblasti (Zdravotní klauni). Využíváme také finančních příspěvků malých dárců a materiálního zabezpečení ze stran rodičů hospitalizovaných dětí.
Údaje z předešlé aktualizační vlny: Klikněte sem

[mapa krajů] [seznam nemocnic]